ข่าวกิจกรรม

แจ้งผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

โดย admin
 วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 08:43 น.
 5292

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2563

      การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร และหลักฐานการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่ไดhรับทุนการศึกษาบุตรสามารถมารับเงินทุนการศึกษาได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีโอนเข้าบัญชี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
     - ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 – วันที่ 23 กันยายน 2563 ในเวลาทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
     - สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 29 กันยายน 2563
2. กรณีรับเป็นเงินสด สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ทุกวันทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

หากพ้นกําหนดวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยต้องนําหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯดังต่อไปนี้

      1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ (รับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา และระดับ การศึกษา) ถ้าหลักฐานจากสถานศึกษาไม่ตรงกับคําร้องขอทุน ถือว่าเสียสิทธิในการขอรับทุน

      2. หนังสือแจ้งทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

      3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของผู้ที่มารับเงินที่ไม่หมดอายุของสมาชิก (ฉบับจริง)
          (กรณีมอบอำนาจ ขอแบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป)

      4. สำเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ (หน้าที่มีเลขที่บัญชี) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
          ทุกสาขา (กรณีโอนเข้าบัญชี)

สามารถดาวนืโหลดรายชื่อตามลิงค์ด้านล่างนี้

       แจ้งผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

      1. ระดับอนุบาล

      2. ระดับประถมศึกษา

      3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช

      5. ระดับปริญญาตรี - ปวส

      6. ทุนพิการอนุบาล

      7. ทุนพิการประถมศึกษา

      8. ทุนพิการมัธยมศึกษาตอนต้น

      9. ทุนพิการมัธยมศึกษาตอนปลาย

      10. ทุนพิการปริญญาตรี

      11. ทุนเรียนดีปริญญาตรี

 

บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วในปี 2562 ไม่มีสิทธิขอยื่นคำร้องรับทุนในปี 2563 นี้