ข่าวกิจกรรม

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 19 ส.ค. 2564 เวลา 12:07 น.
 8016

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2564

      การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร และหลักฐานการขอรับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสามารถมารับเงินทุนการศึกษาได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีโอนเข้าบัญชี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย
     - ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 – วันที่ 23 กันยายน 2564 ในเวลาทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
     - สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 29 กันยายน 2564

2. กรณีรับเป็นเงินสด สามารถรับได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 14.30 น. ทุกวันทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

หากพ้นกําหนดวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยต้องนําหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯดังต่อไปนี้

      1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ (รับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา และระดับ การศึกษา) ถ้าหลักฐานจากสถานศึกษาไม่ตรงกับคําร้องขอทุน ถือว่าเสียสิทธิในการขอรับทุน

      2. หนังสือแจ้งทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

      3. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการของผู้ที่มารับเงินที่ไม่หมดอายุของสมาชิก (ฉบับจริง)
          (กรณีมอบอำนาจ ขอแบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป)

      4. สำเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ (หน้าที่มีเลขที่บัญชี) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
          ทุกสาขา (กรณีโอนเข้าบัญชี)

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อตามลิงค์ด้านล่างนี้

       แจ้งผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

      1. ระดับอนุบาล

      2. ระดับประถมศึกษา

      3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช

      5. ระดับปริญญาตรี - ปวส

      6. ทุนพิการประถมศึกษา

      7. ทุนพิการมัธยมศึกษาตอนต้น

      8. ทุนพิการมัธยมศึกษาตอนปลาย

      9. ทุนพิการปริญญาตรี

      10. ทุนเรียนดีปริญญาตรี (**หมายเหตุ ลำดับที่ 2-5 เป็นทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปี 2562-2563**)

 

บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วในปี 2563 ไม่มีสิทธิขอยื่นคำร้องรับทุนในปี 2564 นี้