คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


คณะกรรมการ


 
UploadImage

ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

UploadImage

นายประเสริฐ ถาวรชัยสิทธิ์​
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

UploadImage

นายภักดี คงดำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

UploadImage

นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
กรรมการและเลขานุการ
 

UploadImage

นายสมพงษ์ สรรพการพานิชย์
กรรมการและเหรัญญิก

UploadImage

นายสหชัย สาสวน
กรรมการ

UploadImage

นายสมพร สังวาระ
กรรมการ

UploadImage

นายสุพจน์ หล้าธรรม
กรรมการ

UploadImage

นายสุพจน์ หว่านเงิน
กรรมการ

UploadImage

นางสุภาณี โลหิตานนท์
กรรมการ

 
UploadImage

นายณรงค์ คงสมปราชญ์
กรรมการ

UploadImage

นายวิรัช พูนทรัพย์​
กรรมการ

UploadImage

นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์
กรรมการ


 
UploadImage

นายบัณฑิต พัดเย็น
กรรมการ 

UploadImage

นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง
กรรมการ