เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ผู้จัดการ

นายประพนธ์ หลีสิน

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายอากาศ ตันติธนพัฒน์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปิยนุช มาชื่น

นางฉัตรชนันทร์ โสมศิริกุล

นายธีระพงษ์ พงษ์โสภา

นางญาดา เพชรแก้ว

นางประมวล แนวประเสริฐ

นางสาวปารมี อู่ทอง

ฝ่ายบัญชี

นางสาวศรีนวล บัวภิบาล

นางสาวอริสสา ชัยบุรินทร์

นางสาวนัทธมน พิมพิทักษ์

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล

นางสาวจุฑามาศ สุมนทา

นางวิภารัตน์ ขุมนาค

นางสาวบุษผา ปานหลิม

นายอนุชา กาศรี

ฝ่ายสินเชื่อ

นางพรจิตรา ทิพย์อักษร

นางอัญชิษฐา ส่งเสริม

นางสุภาพร ตันติธนพัฒน์

นางสุชาดา ช่างสมบูรณ์

นางสมใจ อมาตยกุล

นางสาวบุศเรศ พินเฝือก

นางฉัตรสกุล พิชิตพันธ์พงศ์

นางสาวนันทวัน จุลบุตร

นางสาวขวัญจิรา ตะสันเทียะ

นางอภิณห์พร รัศมีเรืองสกุล

นางสาวปิยาพัชร์ สมหวัง

นายสมเกียรติ วัฒนสมบูรณ์

นายทศพล อินสุวรรณ์

นายคณินพัฒน์ พลสุธรรม์

ฝ่ายการเงิน

นางสาววิชุดา อำรุงพงษ์วัฒนา

นางอารมณ์ จันทรัพย์

นางปาริฉัตร อู่ทอง

นางบุษบา อยู่นาน

นางสาวสุวิมล ใจหวัง

ฝ่ายกฎหมายและติดตามหนี้

นายประมวล อยู่นาน

นายณัชพล แสงเดือน